Bannerbilde

Industrisamarbeid med konkret resultat

Industrisamarbeid med konkret resultat

Samarbeid mellom Leca og Skjæveland Gruppen har resultert i bruksvennlige og effektive fordrøyende tak; Urbane uterom. Neste fase i konseptutviklingen er rensing av vegvann(!).

Oppdatert:  27 august 2019

Partnerskapet i Klima 2050 gir de tre søsterselskapene i Skjæveland Gruppen; Skjæveland, Multiblokk og Storm Aqua, mulighet for å utvikle fremtidsrettede overvannsløsninger i samarbeid med de beste. Blant industripartnerne i konsortiumet er Leca Norge.

Overvann fra veger er i dag en stor  kilde til forurensende miljøgifter i bynære vassdrag. Forurensingen består blant annet av tungmetaller og mikroplast fra dekkslitasje. Klimaendringene vil øke forurensningen fra vegene våre, derfor er det avgjørende å utvikle metoder for å rense dette.

Pilotprosjekt for vegvann

På Ganddal i Sandnes, helt inntil Multiblokks tomt, er en seksjon av fylkesveg 505 lagt om. I den forbindelse ble det montert to fordrøyningsmagasin, for å tidsforsinke overvann fra vegbanen.

– Klima 2050 vesentlig møteplass. Samarbeidet vi har fått til er en spinn off av konsortiumet, sier Oddvar Hyrve. Her i Samtale med senterleder Berit Time.Skjæveland Gruppen er konstant på utkikk etter nye muligheter for å skape forbedringer og løse utfordringer. Da ledelsen ble kjent med planene om fordrøyningsmagasin for å tidsforsinke vegvannet, foreslo de for Statens vegvesen at det største av disse skulle gjøres om til et testanlegg for rensing av vegvann, og fikk gjennomslag for dette.

Historien er lang, her er kortversjonen;

i februar 2018 monterte entreprenør Bjelland AS et fordrøyningsmagasin, som består av tre rørstrenger, hver på 27 meter og DN 2500, like nord for test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk.

Overvannet fra fylkesvegen ledes dit for rensing før det slippes ut i Figgjobekken, som er en sårbar resipient. Her kan du lese mer om pilotprosjektet for rensing av vegvann, som også er en del av Klima 2050.

Startet med takvann

– Vi må heve kvaliteten på avrenningsvannet fra vegene våre. I Leca har vi lang erfaring fra vannrensing, og vi håper på å få arbeide frem løsninger gjennom prosjektet på fylkesveg 505. Behovet er klart, og i Statens vegvesens veileder N 200  er anlegg for håndtering av vegvann, med totrinns rensing, et vesentlig tema, forklarer Oddvar Hyrve, senior prosjektleder hos Leca Norge.

Han har deltatt i samarbeidet i Klima 2050 fra starten, og forklarer at Leca og Skjæveland i stor grad arbeider på samme måte. Begge legger vekt på å være aktive i prioriteringer og er opptatt av konkrete, realiserbare og salgbare resultat.

– I konsortiumet fant vi fort sammen og så interessante åpninger for et tettere samarbeid, beskriver Hyrve.
Leca og Skjæveland Gruppen, ved Storm Aqua og Multiblokk, satte seg ned og arbeidet frem forbedringer for fordrøyende tak, basert på knust Leca og lett, permeabel belegningsstein.  Så tok de kontakt med Bergknapp for å også få inn grønn faktor.

Vesentlig møteplass

De tekniske samtalene omkring fordrøyende tak ble konkretisert og dokumentert gjennom Klima 2050 forsøksprosjektet på Høvringen i Trondheim. Målingene derfra gir deltakerne vesentlig informasjon, som kalibreres mot laboratorieresultat. Dette har blant annet resultert i en videreutvikling av prosjektet, og i Urbane uterom, takkonseptet som ble presentert under Bygg Reis Deg-messen i 2017.

Urbane Uterom startet med en teknisk diskusjon. En ting er grønne tak, men hele taket trenger jo ikke å være grønt. Med belegningsstein på taket blir det også attraktive bruksrom og areal hvor en kan bevege seg. Bildet er fra lanseringen av Urbane Uterom på  Bygg Reis Deg-messen.

– I over 20 år har vi levert Leca-kuler designet for vannrensing, til hele verden. Nå arbeider vi med nye produkter som designes for å rense overvann fra veger og andre areal. Dette er en konkret spinn off fra prosjektet med fordrøyende tak. Kontaktene vi har fått gjennom Klima 2050 og nettverket vi har fått mot hele Skjæveland Gruppen gjør at vi nå arbeider med å utvikle system innen rensing av forurenset vegvann. Behovet er der i hele verden, og løsningene finnes ikke på markedet i dag, sier Oddvar Hyrve.

Fakta:

På Høvringen, i Trondheim, gjennomføres et forskningsprosjekt på fordrøyende tak, blant annet basert på knust Leca og lett, permeabel belegningsstein. Målinger fra taket verifiseres i laboratorieforsøk ved NTNU.

Data fra prosjektet på fylkesveg 505 skal også verifiseres på laboratorium, og resultatene fra disse blir forhåpentligvis lansert om ett års tid.

Les her for informasjon om en mastergrad knyttet til fordrøyende tak og vinterdrift. Det er for øvrig vel verdt å huske at Leca har en isolerende evne, noe som øker fordelene med Leca på flate tak på vinterstid.

  • Klima 2050  arbeider for reduksjon av samfunnsrisiko og skader på det bygde miljø som følge av klimaendringer.
  • Klima 2050 er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges Forskningsråd og partnerne i konsortiet. Målet er å styrke Norges innovasjonsevne og konkurransekraft innen klimatilpasning.
  • Senteret arbeider innen fire områder: klimaeksponering og fuktrobuste bygninger, overvannshåndtering, vannutløste skred samt beslutningsprosesser og virkemidler.
  • SINTEF Byggforsk er vertskap for og leder av Klima 2050 i nært samarbeid med NTNU, NGI, BI, MET Norge, samt sentrale partnere fra industri og offentlig sektor.