Bannerbilde

Oppbygging permeable dekker

Oppbygging permeable dekker

Permeabel belegningsstein kan ofte løse utfordringen med overvann som må håndteres lokalt. Her beskriver vi en veiledende oppbygning for permeabelt dekke med betongstein.

Kapasiteten til avløpssystemer er ofte ikke tilstrekkelig til å håndtere den økende overvannsmengden i byområder. For å håndtere vannmengdene i urbane områder kreves det derfor en sterk kobling mellom overvannshåndtering, arkitektur og areal- og landskapsplanlegging.

Permeabel belegningsstein kan gi meget gode resultat, forutsatt at oppbyggingen er korrekt.

Et permeabelt dekke bygges opp med basis i Statens Vegvesen Håndbok N200. Figuren angir lag-tykkelser for dekker med belegningsstein. Dette vil også være utgangspunktet for oppbygging av et permeabelt dekke. Massene som skal benyttes skal være uten 0- stoff for å gi tilstrekkelig permeabilitet i dekkets levetid. Her er forslag til oppbygging:Belegningsstein, tykkelse 7 - 10 cm
 • Settelag, tykkelse 3 cm, finpukk 2/8, (eventuelt 2/12)
 • Bærelag, tykkelse 10-15 cm, pukk 4/32 mm
 • Forsterkningslag, kult 20/120

Tykkelse avhengig av:
 • Grunnforhold
 • Trafikkgruppe (trafikkbelastning)
 • Vannmagasin
 • Frostdimensjonering


Følgende anbefales:

 • Det brukes grovere materialer nedover i konstruksjonen. Fugene blir da dimensjonerende for dreneringsevnen til dekket.
 • Det benyttes samme masse til fuging som i settelaget
 • Velgraderte masser gir bedre stabilitet enn ensgraderte masser.
 • Filterkriterier sjekkes for alternative masser.
 • Fiberduk benyttes kun som separasjonsduk mellom fine og grove masser i bunn av trauet.

Klikk her for en komplett veileder om dimensjonering og bruk av permeable dekker med betongstein.

Alt overvannet fra testfeltet hos Multiblokk infiltreres lokalt. Her via et permeabelt dekke helt nederst på området. Bildet er tatt på testfeltet til Multiblokk i august 2015. Her dokumenteres effekten av permeabelt dekke.


Multiblokk produserer fem ulike permeable belegningssteiner av betong. Dette gir et bredt utvalg av løsninger for infiltrasjon i dekket. Her er en artikkel hvor du får full oversikt over Multiblokks produkter for permeable dekker.