Test- og demonstrasjonsfelt for overvannshåndtering

For å visualisere effekten av overvann på permeable dekker, forske og få dokumenterte resultater som ivaretar utfordringer knyttet til infiltrasjon ut fra reell bruk og over tid, har Skjæveland og Multiblokk investert rundt 5 millioner kroner i et test- og demonstrasjonsfelt på tomten til Multiblokk utenfor Sandnes.

Formål:

Test- og demonstrasjonsfeltet er etablert ut fra fire formål:

  1. Måle, dokumentere og presentere infiltrasjonsparametere for permeable dekker og infiltrasjonskummer og rør.
  2. Demonstrere at et utendørsareal kan opparbeides uten avrenning av overvann.
  3. Forberede grunnlaget for strengere fremtidige krav om lokal overvannsdisponering.
  4. Etablere et anlegg for testing av nye fremtidige produkter og tjenester for lokal overvannsdisponering.

Beskrivelse og funksjon

Test- og demonstrasjonsfeltet er lokalisert på eiendommen til Multiblokk på Ganddal sør for Stavanger. Test- og demonstrasjonsfeltet dekker et areal på totalt 1 600 m2 og omfatter fire testområder:

Testområde 1 og 2 er to veiseksjoner med permeabelt dekke. Veiseksjonene utsettes for tung belastning fra store kjøretøy, opp til 1000 tonn per dag. På disse to testområder testes infiltrasjonskapasiteten og stabiliteten til det permeable dekket.

Testområde 3 er en del av et parkeringsområde med permeabelt dekke. Resten av parkeringsområdet er belagt med tett stein og avrenningen skjer mot det permeable dekket. Testområde 3 blir således belastet med regnvann fra et område som er 15 ganger så stort som eget område. På dette testområdet testes infiltrasjonskapasiteten til det permeabelt dekket, samt infiltrasjonskapasiteten til et infiltrasjonssandfang, som tar eventuelt overløp fra det permeable dekket.

Testområde 4 er et demonstrasjonsområde hvor effekten av ulike permeable dekker i forhold til tung nedbør kan demonstreres gjennom kontrollert påslipp av vann.

Testområdet ble åpnet i mai 2015.

Dimensjonering og utforming

På test- og demonstrasjonsfeltet tester vi tre komponenter i en overvannsløsning: permeable dekker, infiltrasjonskummer og fordrøyningsmagasin

De permeable dekkene på de fire testfeltene består av industristein av typen Multiloc Dren. Det er en belegningsstein med en tykkelse på 100 mm. Denne låses godt sammen, og tåler store laster og vridninger. De permeable dekkene hviler på en overbygning med tre lag: et forsterkningslag, et bærelag og et settelag.

Forsterkningslaget er det nederste og ligger mot traubunnen. Det består kornstørrelse 20 – 120 mm. Bærelaget ligger oppå og er av kornstørrelse 4-32 mm. Deretter kommer settelaget som er av kornstørrelse 2-12 mm. Overbygningen er uten finstoff. Dermed unngås at eventuellt finstoff som vaskes ned gjennom det permeable dekket, samles opp i overbygningen. Dette hindrer også at vann samles i overbygningen. Dermed kan poretrykk og setninger unngås.

Infiltrasjonskummene er av typen Basal Storm Type 2 som er satt i et pukkmagasin, typisk i størrelsesordenen 9 m3. Overvannet ledes inn i kummen gjennom rør fra hjelpesluk. Overvannet infiltreres under og rundt kummen, fordrøyes i kummen og ledes videre til neste kum ved ekstremnedbør.

Fordrøyningsmagasinet består av to deler. Et kombinert inntak, utløp og sandfang som er forbundet med et liggende rør med tilstrekkelig volum til å fordrøye overvannet. Vannet stiger kun inn i fordrøyningsrøret dersom sandfanget ikke klarer å svelge unna vannmengdene. Ved å separere oppfangingen av sand fra selve fordrøyningsvolumet får en mindre vedlikehold.

Dokumentasjon og data

stormaqua demofelt

Test- og demonstrasjonsfeltet er instrumentert. Live resultater kan sees ved å trykke på bildet over. Du vil kunne se data fra følgende:

SF1 - Måling av vannivå i infiltrasjonskum og flow inn fra permeabelt dekke på veiseksjon

SF2 - Måling av vannivå i infiltrasjonskum, flow inn fra permeabelt dekke på parkeringlass samt flow ut

Attenuation - Fordrøyningsmagasinet med vannivå

Cabin - Målinger av værparametre samt temperaturer i bakken

Etterhvert som måledata kommer inn, vil effekten av nye løsninger kunne dokumenteres. I første halvdel av 2016 dokumenterte Jens Trandum resultatene av målingene på Test- og demonstrasjosfeltet i sin mastergradsoppgave ved NTNU.

Målingene har allerede gitt konkrete resultater:

Resultat 1. Så langt er det ikke registrert flow av overvann in i SF1. Det betyr at infiltrasjonskapasiteten til det permeable dekket på veiseksjonen er tilstrekkelig høy til å absorbere nedbørsmengden som har falt så langt.

Resultat 2. Setningen av veiseksjonene i testområde 1 og 2 måles en gang i måneden. Etter 6 måneders drift hadde ca 100 000 tonn passert over veiseksjonene. Maksimal setning var da ca 10 mm og hovedparten av setningen skjedde de første tre måneder. Det betyr at oppbyggingen er stabil og det bekrefter at permeabelt dekke kan brukes på vei.

Resultat 3. Overløp er registrert fra testfelt 3, hvilket betyr at infiltrasjonskapasiteten er overskredet. Denne beregnes nå. Dette skyldes tilførsel av finstoff under oppbyggingen av testfeltet og infiltrasjonskapasiteten vil bli gjenetablert ved å re-fuge det permeable dekket.

Resultat 4. Vannivået i fordrøyningsmagasinet overstiger til tider nivået for utløpsrøret. Vannivået øker ved tung nedbør og synker tilbake i løpet av noen dager. Det viser seg at vi til tider registrerer grunnvannsnivået. Et måleprogram blir designet for å kunne modellere dette.

Drift og vedlikehold

De permeable dekkene vedlikeholdes om vinteren ved å bruke strøsand med kornstørrelse 2-5 mm som også fyller fugene. Dersom fugene går tette, kan egenskapene gjenoppfriskes ved å spyle fugene opp og etterfylle med korrekt fugemasse.

Infiltrasjonskummene vedlikeholdes ved å unngå at sandnivået i kummene overstiger 50% av tilgjengelig volum

Fordrøyningsmagasinet vedlikeholdes ved at sandfanget tømmes for sand dersom nivået overstiger 50% av tilgjengelig volum.