Bannerbilde

Q-Storm: Redusert vegbredde og økt sikkerhet

Q-Storm: Redusert vegbredde og økt sikkerhet

Q-Storm er prefabrikerte betongelement med drenskanaler. Disse fanger opp vann som renner inn mot midtdeleren og fører dette fram til resipient. Samtidig er elementet forberedt for fundamentering av midtrekkverk og eventuelle lysstolper og informasjonsskilt.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   

Tradisjonelt har vi bygget firefeltsveger med 3 meter brede midtdelere, som har grøfter og kummer for å fange opp vannet i midtdelerne. Nå er det et press for å bygge flerfeltsveger med smalere midtdelere.

Med dagens metoder blir det vanskeligere å fange opp vannet i midtdeleren med smalere veger. Dette skaper trafikkfarlige situasjoner og krever omfattende driftstiltak.

Skal bredden på midtdeleren reduseres, må det etableres tekniske løsninger for både å fange opp regnvannet og smeltevannet og gi mulighet for kompakt og enkel montering av midtrekkverkene. Det har Skjæveland gjort, etter ide av Harald Norem.

Midtrekkverk settes opp for å unngå møteulykker. I kurver vil det samle seg mye vann i vegbanen. Tidligere ble det brukt betongrekkverk. Nå benyttes i hovedsak metallrekkverk, hvor vannet renner under rekkverket. Det gir betydelige vannmengder i nedstrømsfeltet, med fare for vannplaning.

Dersom en ikke fanger opp vannet i midtdeleren under kraftig nedbør, vil trafikkfarlige situasjoner oppstå. Trafikksikkerheten avhenger også av at en fanger opp smeltevannet fra snøen som samler seg rundt midtrekkverket, slik at dette ikke renner ut på vegen.

Last ned Q-Storm brosjyren her.

FAKTA: Manglende håndtering av overvannet gir problemer

  • Fare for store vanndammer der det ikke er gjennomløp under rekkverket.
  • Fare for store vannmengder og vannplaning i nedstrømsfeltet der det er gjennomløp.
  • Om vinteren samler det seg snø rundt rekkverkene. På varme dager smelter snøen og renner ut i vegbanen. Om kveldene og nettene vil dette vannet fryse til is og skape trafikkfarlige situasjoner. Dersom dette smeltevannet ikke fanges opp i midtdeleren, må det saltes betydelig for å unngå trafikkfarlige situasjoner, med de miljømessige konsekvensene dette får.