Bannerbilde

Qmax: Dimensjonering/kapasitetsberegninger

Qmax: Dimensjonering/kapasitetsberegninger

Avløpsledninger skal normalt være selvrensende. For å oppnå dette må hastigheten på vannet være så stor at det oppstår tilstrekkelig skjærspenning mellom vannet og bunnen på rørene.

I et rør med sirkulært tverrsnitt, øker vannhastigheten når ledningen får redusert dimensjon.

Løsningen på de to motstridende utfordringene om å både ha stor kapasitet og å ha høy vannhastighet også ved lav vannføring, er å benytte rør med eggformet tverresnitt. Denne rørtypen heter Qmax. Dimensjonen angis ved innvendig bredeforhold, for eksempel 300/450.

Qmax har høy selvrens, fordi vannhastigheten øker på grunn av den reduserte dimensjonen i røret.

LEDNINGSDIMENSJON

Dimensjonen bestemmes som ved ordinære rør, ut fra en tabell. Eksempelvis har en fylt ledning i dimensjonen 500 / 570, med 10 promille fall, kapasitet til å håndtere 610 l/s. Ved å dele verdien med rørets innvendige areal, 0,287 m2, får en verdien for kapasiteten, 610 / 287 = 2,13 m/s.


Ved delvis fylt ledning angis forholdet mellom vannkapasiteten i forhold til hastigheten ved fylt ledning. Ved for eksempel 50 prosent fyllingsgrad reduseres farten til 42 prosent,  hvilket blir 610 × 0,42 = 256 l/s.

Motsvarende er reduksjonen av vannhastigheten 95 prosent, hvilket da blir 2,13 × 0,95 = 2,0 m/s.


BRUKSOMRÅDE

Eggformede rør benyttes til spillvanns- og overvannsledninger, samt stikkledninger. De kan med fordel også benyttes til fordrøyning, eventuelt i kombinasjon med infiltrasjon. Rørene er spesielt egnet på rørstrekk med lavt fall og varierende vannføring. Dette kan en dra fordel av ved nyprosjektering av områder hvor ledningenes fulle kapasitet kommer til å bli utnyttet først langt senere.

I situasjoner hvor valget står mellom sirkulære og eggformede rør, bør en vektlegge produktegenskaper som får  betydning for fremdriften av arbeidet og for sluttresultatet. Foten på Qmax røret forenkler leggingen. Rørene plasseres direkte på fast underlag, uten behov for å fylle i, og/eller komprimere i den nedre kvartsirkelen, slik som en må ved montasje av sirkulære rør. Eggformen øker rørets styrke. Av den grunn kan Qmax monteres med minimal overdekning i forhold til sirkulære rør. For Qmax er så lite som 200 mm tilstrekkelig overdekning.