Bannerbilde

Infiltrasjon og fordrøyning

Infiltrasjon og fordrøyning

Klimaendringene gjør at stadig flere kommuner stiller krav om at husbyggere må ta hånd om regnvannet på eiendommen, før de gir byggetillatelse. Storm-kummene er laget for å løse utfordringen.

Tekst: inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Storm Type 1 Storm Type 2 Storm Type 3

Denne artikkelen sto opprinnelig på siden: Husredaksjonen.no

”Overvann” er en fellesbetegnelse for vann som renner på overflaten, i praksis betyr det regnvann. Tradisjonelt sett har overvannet i boligområder blitt fanget opp av drensledninger rundt hvert hus og takrenner, og blitt ført til ”overvannsnettet”. Det vil si kommunale rør som leder vannet til nærmeste bekk, elv eller til sjøen.
Med klimaendringen får vi kraftigere nedbør. Rørsystemene våre er ikke konstruert for å håndtere dette, i hvert fall ikke i kombinasjon med økt antall boliger. For å forebygge oversvømmelser, må nye tiltak til. Ett av disse er at kommunene ikke gir byggetillatelse hvis overvannet belaster det kommunale overvannsnettet.


Bildet er tatt på Aase Gaard i Sandnes. Storm-kummene ble utviklet da kommunens forutsetning for byggetillatelse var at overvannet ikke påvirker det eksisterende overvannsnettet. Fra venstre Raymond Bale, formann hos grunnentreprenør Stangeland Maskin AS, samt Per Helge Ollestad og Gisle Ledaal fra Dimensjon Rådgivning AS, de har beskrevet løsningen med Storm-kummene.

Det finnes gode løsninger

Fremfor å lede vannet fra eiendommene direkte ut på det kommunale nettet, kan vannet lagres midlertidig under bakken på hver enkelt tomt. Dette gjøres i betongkummer.
”Storm”-kummene lagrer og tar vare på overvann fra gårdsplasser, drens- og takvann. Løsningen ble utviklet da byggefeltet Aase Gaard, i Sandnes kommune, ble planlagt. Da krevde kommunen at regnvannet fra byggefeltet ikke skulle belaste det kommunale overvannsnettet.

Forebygger flomskader

Storm-kummene rommer store vannmengder og finnes i tre ulike versjoner. En versjon er i prinsippet en lagertank med en åpning for vann inn, og en for vann ut. Denne forsinker regnvannet og slipper det ut på overvannsnettet i kontrollerte mengder. De andre typene infiltrerer vannet på tomten. Vannet siver gradvis ut av kummen og forsvinner i bakken under og rundt denne. I tillegg kan vannet slippes ut på kommunalt nett i kontrollerte mengder.
Hvilke versjon som benyttes, avhenger av de kommunale kravene og de lokale forholdene, og blir en del av de tekniske beregningene knyttet til vann og avløp fra boligen.


Storm type 1

Storm type 2


Sikker og enkel løsning

Storm-kummene graves ned i forbindelse med det øvrige grunnarbeidet på tomten, en oppgave som gir lite ekstraarbeid. Det er eieren av boligen som eier kummen. De er utformet for å være enkle i drift, og leveres med en driftsbeskrivelse. Kostnaden henger sammen med hvilken type som velges og grunnforholdene på tomten, men vil ikke representere noen vesentlig ekstrakostnad. På Aase Gaard bygges det i første omgang 200 boliger. Fordi kommunen krever at alt regnvannet håndteres på den enkelte tomten, monteres en Storm-kum i hver gårdsplass. Det samme skjer på byggefeltet Kleivane, hvor det bygges 500 boliger i regi av Sandnes Tomteselskap. Alle husene får sin egen Storm-kum.