Bannerbilde

Tre funksjonelle Storm kummer

Tre funksjonelle Storm kummer

Skjæveland Cementstøperis Storm kummer har samme formål, men er utviklet for å håndtere ulike utfordringer. Alle er primært beregnet for eneboligtomter.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Storm Type 1 Storm Type 2 Storm Type 3

Bildet over er fra et utbyggingsprosjekt som kunne realiseres takket være Storm Type 2.

Storm Type 1 er en drenskum hvor overvannet ledes inn i kummen gjennom åpen rist i toppen og takvannsrøret som er koblet til kummen.

Regnvannet slippes ut på kommunalt nett gjennom strupet utløp, infiltreres under kummen og fordrøyes ved ekstremnedbør i kummen.

Diameteren på åpningen i det neddykkede, strupede utøpet avgjøres for hvert enkelt prosjekt som en del av beregningen. Dette må tilpasses den aktuelle kommunes grense for maksimalt påslipp.


Storm Type 2 er en drenskum som benyttes når regnvann i all hovedsak skal infiltreres i grunnen lokalt. Kummen vil i tillegg fordrøye, og i siste instans slippe overvann kontrollert ut på kommunalt nett.

Overvannet ledes inn i kummen gjennom åpen rist og takvannsrøret som er koblet til kummen. Regnvannet infiltreres under og rundt kummen, fordrøyes i kummen og kan ved ekstremnedbør slippes ut på kommunalt nett gjennom strupet utløp.

Diameteren på åpningen i det neddykkede, strupede utøpet avgjøres for hvert enkelt prosjekt som en del av beregningen. Dette må tilpasses den aktuelle kommunes grense for maksimalt påslipp.


Storm Type 3 er et fordrøyningsmagasin og benyttes i hovedsak ved fortetninger.

Storm Type 3 fordrøyer takvann, og kan i tillegg ta overvann fra gårdsrom. I så fall erstattes betonglokket med rist. NB! denne kummen skal IKKE benyttes til drensvann.

Volumet kan utvides ved at det påmonteres ekstra kumringer. Storm Type 3 er utstyrt med neddykket strupet utløp med selvrens.


Her er samlet produktinformasjon om våre Storm kummer, og her er en artikkel om et byggefelt som kunne realiseres blant anne takket være våre Storm kummer.