Bannerbilde

Her kan nedbør gi glede!

Her kan nedbør gi glede!

Vi har skrevet om Risas Hana-prosjekt tidligere, i artikkelen: Byggefelt med åpne vannveier. Overvannsløsningen er nesten genial, og likevel så enkel. I feltet vil regnvannet bli en trivselsfaktor for barn i alle aldre.

Vannveiene på feltet er i hovedsak formet, og håndverkerne har begynt å reise de første husene. Nå ser vi for alvor konturene av det som kan bli et helt fantastisk bo-miljø, for barn, og for alle andre.

I feltet har Asplan Viak tatt tak i det som kunne være et problem; nedbør som ikke skulle belaste det kommunale ledningsnettet, og gjort det til en miljøfaktor. Ikke bare det, men kravet er innfridd. Overflatevannet fra de veldige sørvendte jordene, med tykk, solid leire i grunnen, vil ikke bli ført ut i kommunale ledninger.

Åpne bekker renner gjennom boligmiljøet. Det er en fin plass. Heldige de som flytter inn her. Det er rolig og fredelig, landlig, og kun fem minutter fra sentrum.

Åpne vannveier

Ved første øyekast ser feltet nokså vanlig ut. Her er hovedveier, tomter og bygg. I veiene ligger sluker til sandfang, og innimellom ser vi betongrør i grøfter. Men så er det ikke helt vanlig likevel.

Her ligger fordrøyningsmagasinet. Oppå det skal Risa etablere et åpent vannspeil. Nedbøren som fanges opp, ledes i betongrør fra vegene og tomter, og føres til bekker som vil gå gjennom grøntdrag i feltet.

Bekkene blir åpne vannveier, lekeplasser og anlegges for å også gi stemning og trivsel. Overvannet fra dette feltet, og fra kommende utbygging, føres ned til bunnen av feltet, på nordsiden av riksveg 13. Der vil nedbøren bli tidsforsinket i et fordrøyningsmagasin, som får et åpent vannspeil på toppen.

– Skal dere slippe vannet rett ut på toppen av betongrørene?
– Nei, vi har lagt en meter pukk på toppen av rørene, for å etablere en anleggsveg, forteller Risas formann på Hana, Leif Arild Holen.

I innspurten

Senere skal Risa forme konturene på bassenget der vegen er nå, legge membran der vannspeilet kommer og kle bunnen av dammen med morenestein. Så blir det etablert grøntområde rundt.
Fra fordrøyningsmagasinet blir overvannet ledet via en virvelkum, under riksveg 13, tvers over noen jorder og til en eksisterende bekk.

De begynte arbeidet i august 2017. Nå arbeider de med den siste grøften i prosjektet, oppgradering av spillvannsledningen i Skippergata. Der erstattes et PVC-spillvannsrør i DN 200 med et rør i DN 400. Arbeidet utføres ved siden av den trafikkerte vegen, og de skal krysse vegen på ett punkt, men dette går greit.

Nedbør fra vegsluker ledes til dette røret, og slippes ut i bekken som Risa skal plastre. Muren i bakkant av vannspeilet skal forblendes.


Betydelig kapasitet

I byggefeltet gjenstår det å plastre bekkene, ferdigstille betongmuren mot fylkesvegen og å etablere vannspeilet på toppen av fordrøyningsmagasinet. Muren på sørsiden av dette tar opp høydeforskjellen mellom nivået ved vegen og terrenget i byggefeltet. Fordrøyningsmagasinet består av ig-rør i DN 2000, det er tre strekk, hvert på 37 meter.

I tillegg er det etablert ifs-kummer på feltet. Plassert i tung leire får de i hovedsak fordrøyende effekt, men de står i pukkmagasin, noe som muliggjør en viss infiltrasjon.

Fra fordrøyningsmagasinet ledes overvannet under riksvegen tvers over et jorde, til en eksisterende bekk og derfra videre i naturlig kretsløp.

På oppsiden av muren er det også montert en kum, som et nødoverløp, i et verste-fall scenario. Via kummen vil potensielt flomvann fra feltet bli ledet gjennom muren og ut under riksvegen.

Husbyggingen er kommet i gang. To rekkehus er ferdigstilt og arbeidet pågår på to blokker.

Utfordrende gøy

– Det høres ut som et spennende prosjekt å få være en del av.
– Ja, dette er helt kjempe. Det er kult å få etablere løsningene på denne måten. Ikke noe av anlegget er tatt i bruk enda, så vi har ikke sett det i praksis. Men vi ser frem til høsten når det er ferdig og vi får oppleve hvordan alt virker, bekrefter Holen.

Risas formann på Hana, Leif Arild Holen.For tiden har de fem maskiner og seks håndfolk på anlegget, og de ser frem mot våren.

Grunnen består utelukkende av leire. Undervegs var grøftearbeidet utfordrende i nedbørsperiodene. Belting, dype grøfter og søkk våt og dyp leire er ingen enkel operasjon verken for folk eller utstyr. Men nå er det verste avgjort over.

– Nå minnes vi kun leiren når vi graver ut hustomtene, og nå er det ikke så mye mer som gjenstår, sier Risas formann på Hana, Leif Arild Holen.

De skal overlevere hovedanlegget i september. Før den tid, kommer vi tilbake for å få se overvannsdisponering, som gir glede i byggefeltet.


Dette kan bli et byggefelt til inspirasjon. Sydvendt, sentrumsnært og samtidig landlig som det er, kan det også bli et populært bo-område.

FAKTA:
Sandnes kommune krever lokal overvannshåndtering, basert på infiltrasjon i planområdet. Asplan Viak har utformet en løsning med åpne bekker og tidsforsinkelse i kummer og rør, før påslipp til et åpent vannspeil i et grøntdrag nederst i dalbunnen.


Risa har fått oppdraget med å etablere infrastrukturen i felt 1, hvor det blir 120 – 130 boenheter. Samlet blir det med tiden om lag 500 boenheter her.