Bannerbilde

Infiltrasjon som bygger på naturlige metoder

Infiltrasjon som bygger på naturlige metoder

Etter at ingeniørene hadde vurdert konvensjonelle løsninger for overvannshåndteringen og forkastet disse, så de på muligheten for å benytte samme prinsipp som før utbyggingen: Å la vannet infiltreres ned, og ut i grunnen og steinfyllingene.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  5 desember 2019
Produkter i denne artikkelen:   Qmax Storm

Dette oppnås ved en kombinasjon av permeable dekker og et fordrøyningsmagasin med utløp til sprengsteinfylling. Fordrøyningsmagasinet bygges opp av Qmax Storm-rør og danner samtidig overvannsledningen, som etableres rundt hele tomten.

– Ikke alle saker er A4, minner Øivind Nilssen om.
Han er VA-ingeniør ved COWI Haugesund og har prosjektert tomten for Obs-Bygg like sør for byen.

Manglende kapasitet

Tomten er 37.000 kvadratmeter og ble nedsprengt i perioden 2009 – 2012. Etter dette har den ligget grovplanert og urørt. I denne tiden har all nedbøren som har falt på tomten blitt drenert/infiltrert i steinlaget. Derfra har den funnet seg veg ned og bort i sprengsteinsfyllinger og fjellsprekker. Det har ikke vært observert store vanndammer etter regnskyll på området.

Birkeland Maskin AS fikk kontrakten på grunnarbeidene.I starten av prosjekteringen undersøkte COWI om det var mulig å benytte en konvensjonell løsning med rask avrenning via slisserenner og sandfang, til store rør og videre til bekk eller sjø. Dette viste seg vanskelig. Omkringliggende overvannsledninger har ikke tilstrekkelig restkapasitet, og det ble teknisk krevende og dyrt å grave nye grøfter. Også å bore overvannstunnel ble for dyrt.

– Etter at vi hadde forkastet disse løsningene, fant vi ut at vi burde vurdere å benytte samme prinsipp som før utbyggingen, ved at vannet infiltrerer seg ned og ut, forklarer Nilssen.


Logisk valg

– Vi hadde hørt om løsningene som Storm Aqua og Skjæveland Cementstøperi har utviklet med tanke på håndtering av overvann, men selv aldri prosjektert med dette. Etter å ha snakket med kollegaer i COWI Norge, som hadde planlagt liknende løsninger, tok vi kontakt med Aage Gjesdal og Per Møller-Pedersen hos Skjæveland og Storm Aqua. De tok kjapt turen over fjorden, beskriver VA-ingeniøren.

Fra v. Skjævelands prosjektansvarlige Silje Vagle, Birkeland Maskins rørlegger Alf Gunnar Larsen og anleggsformann Arvid Hetland.Etter samtaler med og innspill fra Gjesdal og Møller-Pedersen anbefalte COWI Haugesund et system for overvannshåndtering med permeable dekker og Qmax Storm-rør, og nå er grunnarbeidene godt i gang. Birkeland Maskin utfører selve arbeidet, mens VA-varene blir levert av Skjæveland.

I ytterkanten av tomten monterer entreprenøren overvannsledningen, som også vil danne et fordrøyningsmagasin med infiltrasjon til grunnen.

– Har dere vært borti disse rørene før?
– Nei, det har vi ikke. Men etter litt frem og tilbake helt i starten, for å finne den beste løsningen for avretting, går montasjen bra, svarer anleggsformann Arvid Hetland.

Han har om lag 30 års erfaring fra bransjen, og tok seg tid til å ta en prat da Skjævelands prosjektansvarlige Silje Vagle kom på besøk.

Skjævelands prosjektansvarlige Silje Vagle og Birkeland Maskins anleggsformann Arvid Hetland i prat på grøftekanten. Silje Vagle besøker gjerne anleggene hun har ansvar for.

To i en

Ledningen legges rundt hele tomten. På to tredjedeler monteres Qmax Storm i DN 500/750, på det resterende er det tilstrekkelig med den minste dimensjonen Qmax Storm: 300/450.

De legger rørene med minimumsfall på en til to promille. Derfor måler de hvert rør innvendig, før de monterer det neste. Den første uken med disse rørene la Birkeland Maskin ca. 300 meter, inkludert en kum og et spesialrør for avvinkling i det nord-østre hjørnet.

Fra montasjen av det første rørstrekket med Qmax Storm. Maskinfører er Sverre Forberg.

– Det går fortere å legge ordinære ig-rør. Men dette er interessant å prøve og det går fortere etterhvert. Dessuten er det alltid kjekt med nye utfordringer, sier arbeidsformannen med et smil. Entreprenøren monterer ledninger for spillvann og drikkevann samtidig.

Qmax Storm-røret, som utgjør både overvannsledning og fordrøyningsmagasin, har kombinerte inspeksjons- og sandfangkummer på ledningene, samt slukrister på overflaten. I tillegg legges infiltrasjonsledning som går ut 10 cm over rørbunnen. Disse ledningene vil føre vannet ut i pukken og deretter ned i fjellsprekker og sprengsteinsfyllinger både horisontalt og vertikalt.

God prosess

På overflaten, nærmest Qmax Storm-rørene, legges det permeabel belegningsstein. Nedbøren vil infiltreres gjennom disse og gå via et pukklag før den kommer til rørene. Slik utnyttes infiltrasjons- og fordrøyningskapasiteten også oppstrøms rørene. Et viktig moment med denne løsningen er å unngå nullstoff i oppbygningen, slik at pukklaget ikke tettes ettersom vannstanden i massene vil variere.

Qmax Storm rørene Birkeland Maskin har montert, med infiltrasjonsledninger i hvert tredje rør. – I tillegg til infiltrasjonen, er det viktig med et buffervolum i rørene og grøftene slik at vi tar unna dimensjonerende nedbør og sikrer bygget og parkeringsplassen, forklarer Øivind Nilssen i COWI Haugesund.

Da Amandasenteret ble bygget ble det lagt en 400 mm betongledning ut fra tomteområdet, sannsynligvis dimensjonert etter datidens regelverk. Med dagens avrennings- og sikkerhetsfaktorer er det ikke kapasitet for hele tomten i dette røret, dersom en benytter tradisjonell overvannshåndtering.


Selv om nedbøren på tomten i all hovedsak infiltreres til grunnen der den faller, er det planlagt en løsning for mulig å koble systemet til det eksisterende overvannsrøret, da som et nødoverløp med kontrollert påslipp via en sluseventil.

Nilssen følger med arbeidet til anleggsformann Arvid Hetland og gjengen hans, og forteller om en god erfaring.
– Aage Gjesdal og Per Møller-Pedersen har vært lett tilgjengelige og svært behjelpelige med sine erfaringer inn i alle faser av prosjekteringen, fra tidlig skisseløsning til detaljprosjektering. De har årevis med erfaring fra bygging og drift av lignende anlegg. Det har gitt oss den tryggheten vi trengte for å anbefale og prosjektere en for oss tidligere uprøvd løsning, sier VA-ingeniøren.

Rørstrekket med et spesialprodusert bend.  Rørstrekket etter montasje, med et kort-rør, produsert på mål.