Bannerbilde

Skjævelands salgs- og leveringsbetingelser

Skjævelands salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei- anleggsprodukter og tjenester:

1.         FORMÅL OG OMFANG

Disse leveringsbetingelsene gjelder ved alle leveranser av VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester (med dette kalt VA-produkter) fra Leverandøren med mindre annet er særskilt avtalt i forbindelse med den enkelte leveranseavtale.

2.         KONTRAKTSDOKUMENTENE

Levering av VA-produkter fra Leverandøren skjer i henhold til den avtale som fremgår av eget avtaledokument hvis slikt er opprettet, tilbud, bestilling, kontraktsdokumentene for øvrig, som disse leveringsbetingelsene skal anses å være en del av og/eller ordrebekreftelse. Står ordrebekreftelse, kontraktsdokumentene, tilbud eller bestilling i strid med hverandre, skal de gjelde i den overnevnte rekkefølge.

3.         TILBUD – PRIS

3.1       Tilbud avgitt fra Leverandøren er gyldig i åtte uker fra tilbudsdato.

3.2       Den pris som er gitt i tilbud/angitt i kontrakt er eksklusive merverdiavgift, og er basert på tilbudstidspunktets pris og lønnsnivå. Den gitte pris justeres i samsvar med økningen i SSBs byggekostnadsindeks fra tilbuds- til leveringstidspunkt, med mindre annet er særskilt avtalt.

4.         KVALITET – SPESIFIKASJON

4.1       VA-produkter fra Leverandøren leveres i hht. den gjeldende standard for den enkelte vare. Om den enkelte vare ikke er standardisert, leveres den i hht. de tekniske krav som ellers må forventes i den retningsgivende standard, eller i hht. Kontrollrådets bestemmelser. For VA-produkter som det ikke gjelder noen bestemt standard for, gjelder Leverandørens egne produktspesifikasjon som oppgis ved forespørsel.

Dersom det foretas endringer i de tekniske krav som stilles til VA-produkter etter at avtale er inngått, kan Kunden før avtalt leveringsdag skriftlig kreve leveransen endret for å etterkomme de endrede krav. Leverandøren har i slike tilfelle krav på kompensasjon for evt. merutgift som endringene medfører, og han kan kreve nødvendig utsettelse med leveringen.

4.2       VA-produkter fra Leverandøren skal være merket med de betegnelser og identifikasjoner som er vanlig for den enkelte varetype.

5.         LEVERING – RISIKOOVERGANG

5.1       Skal Kunden hente bestilte VA-produkter hos Leverandøren (hentekjøp), anses varene for levert når lasting på transportmiddel tar til. Er VA-produkter avtalt ”fritt opplastet” skjer levering når varene er opplastet på transportmiddelet.

5.2       Er det avtalt at bestilte VA-produkter skal sendes fra Leverandøren til Kunden (sendekjøp), skjer levering når VA-produkter blir overgitt til fraktfører eller speditør.

Leverandøren skal ved sendekjøp gi Kunden opplysninger som har vesentlig betydning for mottagelse av varene.

5.3       Dersom Leverandøren skal transportere bestilte VA-produkter til Kundens sted eller annen oppgitt mottakeradresse, skjer levering ved lossing på mottakerstedet. Kunden skal sørge for adkomstvei fra offentlig vei til leveringsstedet og for interne transportveier, samt at Kundens mottakelsesforhold tillater leveranse på angitt måte.

Dersom Kunden ikke sørger for dette, har Leverandøren krav på dekning av de ekstrautgifter som måtte oppstå, herunder ekstrautgifter ved eventuell reduksjon av det pr. tilbudsdagen tillatte akseltrykk på den eller de veier som må benyttes for å få levert de bestilte VA-produkter.

5.4       Risikoen for bestilte VA-produkter går over på Kunden når de er levert i hht. pkt. 5.1-5.3 ovenfor. Kunden har etter dette tidspunkt risikoen om VA-produkter går tapt, skades eller minskes som følge av hendelse som ikke beror på Leverandøren.

5.5       Finner Leverandøren at han ikke kan overholde avtalt leveringstidspunkt, skal Kunden varsles uten ugrunnet opphold. Leverandøren skal da underrette Kunden om når levering kan gjennomføres.

5.6       Når Leverandøren skal sørge for transport, skal Kunden underrette Leverandøren i god tid dersom transporten ikke kan gjennomføres slik Leverandøren har angitt. Kunden skal underrette Leverandøren om når transporten kan gjennomføres.

5.7       Følgeseddel som angir hva forsendelsen omfatter, skal medfølge varen ved utlevering til Kunden.

5.8  All retur av materiell skal forhåndsavtales med leverandør.

Uskadede lagerførte produkter kan tas i retur.  Verdien som eventuelt krediteres avtales i hvert enkelt tilfelle. Alle kostnader med eventuell rengjøring og reklassifisering vil bli belastet som returomkostninger.

6.         UNDERSØKELSE – VARSEL – FRISTER

6.1       Når bestilte VA-produkter er levert til kunden eller hans representant (eks. fraktfører eller speditør), har Kunden eller hans representant plikt til så snart han har mulighet til det, å foreta nødvendig undersøkelse og kontroll av de leverte varer for å fastslå om det er overensstemmelse mellom de leverte varer og følgeseddel, avtale/bestilling, samt om de leverte varer er beheftet med konstaterbare feil/mangler.

6.2       Ved levering og legging av T-merkede betongrør og kummer, skal disse trykkprøves før grøften fylles igjen.

6.3       Kunden har plikt til skriftlig å varsle Leverandøren om feil/mangler eller andre ikke-kontraktsmessige forhold ved leverte VA-produkter straks, senest innen 1 – en – uke etter at de er levert, og i alle tilfelle før varene tas i bruk. Dersom Kunden ikke gir slik pliktig varsel innen den angitte frist, mister Kunden retten til å fremsette krav på grunnlag av feil/mangler ved de leverte varer.

6.4       Varsel etter pkt. 6.3 skal inneholde opplysninger om art og omtrentlig omfang av feil/mangler og andre ikke-kontraktsmessige forhold ved de leverte VA-produkter, og så vidt mulig opplyse om konsekvenser av feil/mangler m.v.

6.5       Kunden taper sitt krav på retting, omlevering, heving eller erstatning dersom han ikke gir Leverandøren skriftlig melding om kravet samtidig med varsel etter pkt. 6.3 eller senest innen 1 – en – uke etter levering.

6.6       Kunden må i tvilstilfelle godtgjøre at varsel er gitt innen fristene i pkt. 6.3 og 6.5.

6.7       Fristen for å gjøre krav gjeldende på grunn av feil/mangler eller andre ikke-kontraktsmessige forhold ved leveransen, løper i alle tilfelle ut 2 – to – år etter levering.

7.         ANSVAR FOR FORSINKELSER OG FEIL/MANGLER

7.1       Leverandøren er ansvarlig for forsinkelser og feil/mangler ved leverte VA-produkter, med mindre dette skyldes forhold eller hindring som ligger utenfor Leverandørens eller hans representanters kontroll og som Leverandøren ikke med rimelig grunn kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden, eller kunne unngå eller overvinne følgende av.

Intern streik hos Leverandøren, samt manglende kontraktsoppfyllelse fra Leverandørens underleverandører vil anses å ligge utenfor Leverandørens kontroll, med mindre Leverandøren på kontrakttidspunktet visste eller burde ha visst at det forelå mulighet for streik, eller at underleverandøren ikke var i stand til å foreta kontraktsmessig oppfyllelse.

7.2       Ved forsinket levering av VA-produkter er Leverandøren forpliktet til å dekke det tap som Kunden blir påført som følge av forsinkelsen, begrenset oppad til et beløp tilsvarende kontraktsverdien av de forsinkede varene. Leverandøren er likevel ikke erstatningspliktig for indirekte tap av noe slag (jf. kjøpslovens § 67 pkt. 2) som Kunden måtte bli påført som følge av evt. forsinkelser, med mindre forsinkelsen skyldes forsett eller grovt uaktsomt forhold fra Leverandøren eller noen han svarer for.

Vil omlevering eller utbedring av feil/mangler ved leverte VA-produkter kreve uforholdsmessig merarbeid, eller medføre utgifter som overstiger kontraktsverdien av de feil/mangelfulle varene, har Kunden ikke rett til å kreve utbedring foretatt, eller kostnadene med slik utbedring erstattet.

Kunden kan i stedet kreve prisavslag beregnet på grunnlag av den reduksjon av leveransens verdi som feil/mangelen medfører. Prisavslaget skal minst settes til det verdiminus som den aktuelle feil/mangel representerer i forhold til fullgod vare, men skal uansett ikke overstige kontraktsverdien av de leverte varene.

7.3       Kunden kan ikke kreve erstatning for tap utover utbedringskostnadene eller foreliggende verdiminus med mindre feil/mangler eller andre ikke-kontraktsmessige forhold ved leverte VA-produkter har sin årsak i forsettelig eller grovt uaktsomt forhold hos Leverandøren eller hans representant, eller i tilsvarende forhold hos en underleverandør eller hans representant.

Har feil/mangler sin årsak i forhold hos underleverandør, skal erstatningen likevel ikke overstige 10 prosent av kontraktsverdien for den aktuelle leveransen.

7.4       Dersom Leverandøren ikke innen rimelig tid oppfyller sine forpliktelser til å foreta utbedring av feil/mangler i følge pkt. 7 ovenfor, kan Kunden sette en siste rimelig frist for oppfyllelse fra Leverandørens side. Dersom forpliktelsene ikke er oppfylt innen slik frist som meddelt skriftlig til Leverandøren, kan Kunden enten velge å la utføre det angjeldende utbedringsarbeid som er nødvendig og/eller besørge levert ny leveranse for Leverandørens regning, forutsatt at han går frem på en fornuftig og rimelig måte, eller Leverandøren kan kreve prisavslag oppad begrenset til 10% av kontraktsverdien for den aktuelle leveransen. Dette ansvaret skal uansett ikke overstige 10 prosent av kontraktsverdien for den aktuelle leveransen med mindre Leverandøren har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Uten hensyn til det som måtte følge for øvrig av avtalen mellom Leverandøren og Kunden, skal Leverandøren uansett ikke ha ansvar for driftstap, tapt fortjeneste, tapt produksjon, tap på grunn av forurensning eller andre økonomiske konsekvenstap på grunn av forsinkelse, mangel eller produktansvar, med mindre slikt tap skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Leverandørens side.

7.5       Ved krav som fremmes av Kundens medkontrahenter direkte mot Leverandøren, kan Leverandøren gjøre regress gjeldende mot Kunden så langt det gjelder forhold som Leverandøren ikke har ansvar for overfor Kunden i hht. nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

8.         BETALING

8.1       Leverandørens fakturaer skal være satt opp og spesifisert slik at Kunden i rimelig utstrekning kan kontrollere disse.

8.2       Når det er avtalt delleveranser, kan Leverandøren sende faktura etter hver leveranse.

8.3       Betalingsfrist er 30 dager regnet fra fakturadato.

8.4       Ved forsinket betaling betaler Kunden 2 prosent forsinkelsesrente av fakturabeløpet per påbegynt måned, til betaling er registrert inn på Leverandørens konto.

8.5       Uenighet om oppgjøret gir ikke Kunden rett til å holde tilbake fakturabeløp som ikke er omtvistet.

8.6       Leverandøren har salgspant i leverte VA-produkter til disse er betalt av Kunden i sin helhet. Leveransen skal inntil den er fullt ut betalt, være tydelig merket med Leverandørens navn.

9.         TVIST – VERNETING

Avtalen mellom Leverandøren og Kunden og hvorunder disse leveringsbetingelsene er en del av avtalen, skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett.

Som rett verneting, vedtar partene vernetinget i den rettskrets hvor Leverandøren har sitt hovedkontor.

Tvist om gjennomføring av leveranseavtaler mellom partene og forståelsen av disse salgs- og leveringsbetingelser avgjøres for de ordinære domstoler etter norsk rett.