Slam kan redusere effektiviteten til eksisterende overvannsystemer. Fulle sandfang kan føre til oversvømmelser eller at slam føres nedstrøms til systemer som ikke er designet for å håndtere dette. Dermed øker risikoen for oversvømmelser, materielle skader, gjentetting av infiltrasjonsløsninger eller uønskede utslipp fra overløp og renseanlegg.

Vedlikehold og tømming av sandfang er forbundet med kostnader. Med måling og varsling kan sandfangene bedre forstås og tømmefrekvensen optimaliseres. Dette medfører forbedret ressursutnyttelse, kostnadseffektivisering og har potensialet til reduserte utslipp av klimagasser gjennom effektiv bruk av maskinparken.

Storm Aqua AS og Soolo AS har inngått et samarbeid og vi vil snart være i stand til å hjelpe med å optimalisere tømmerutiner for slam i sandfang, magasiner og rør. Storm Aqua AS har kompetanse innen overvannshåndtering og VA, mens Soolo AS har kompetanse og utstyr innen sensorer, datatransmisjon og datalagring.

Vårt konsept virker slik. Slamnivå måles på aktuelle lokaliteter enten med kapasitanssensor senket i vann eller ultrasonisk sensor som måler avstanden til slamoverflaten. Signalene fra sensorene blir registrert av en datalogger som sender signalene videre via NB-IoT og LTE-M. Transmisjonen kan skje selv om dataloggeren er lokalisert flere meter under bakken. Data lagres i en database og er tilgjengelig for brukeren gjennom en nettportal eller direkte på eget system gjennom MQTT eller REST API.

Målinger av slamnivå i overvannssystemet kan gi grunnlag for å forstå hvor fort slam bygger seg opp og når det er optimalt med tømming.

Vår tjeneste kan omfatte:

  • Identifisere aktuelle målelokaliteter
  • Design av løsning, montering og oppstart av målinger
  • Tilpasset oppsett av dataoverførsel og varsler
  • Drift og vedlikehold
  • Oppfølging, analyse og dokumentasjon av resultater

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om måling av slamnivå og optimalisering av tømmerutiner.