Kapasiteten i eksisterende overvannssystemer er eller kan bli for liten. En årsak er økte nedbørsmengder og styrtregnsperioder som følge av klimaendringer. En annen årsak er økt avrenning som følge av urbanisering og fortetting. Konsekvensen er økt risiko for oversvømmelser.

Storm Aqua AS og Soolo AS har inngått et samarbeid for å kunne hjelpe med å forstå når og hvor det oppstår kapasitetsbegrensninger i vannløp, kanaler, rør og magasiner. Storm Aqua AS har kompetanse innen overvannshåndtering og VA. Soolo AS har kompetanse og utstyr innen sensorer, datatransmisjon og datalagring.

Vårt konsept virker slik. Vannivå måles på aktuelle lokaliteter enten med trykksensor senket i vann eller ultrasonisk sensor som måler avstanden til væskeoverflaten. Signalene fra sensorene blir registrert av en datalogger som sender signalene videre via NB-IoT og LTE-M. Transmisjonen kan skje selv om dataloggeren er lokalisert flere meter under bakken. Data lagres i en database og er tilgjengelig for brukeren gjennom en nettportal eller direkte på eget system gjennom MQTT eller REST API.

Målinger av vannivå i overvannssystemet kan gi en bedre forståelse av oppførselen til overvannssystemet og bidra til å identifisere flaskehalser.

Vår tjeneste kan omfatte:

  • Identifisere aktuelle målelokaliteter
  • Design av løsning, montering og oppstart av målinger
  • Tilpasset oppsett av dataoverførsel og varsler
  • Drift og vedlikehold
  • Oppfølging, analyse og dokumentasjon av resultater

Referanser

  • Måling av vannivå i fordrøyningsanlegg i Sola kommune.
  • Måling av vannivå i fordrøyningsmagasin ved demonstrasjonsanlegg for overvann i Sandnes
  • Måling av vannivå i rør i Sola kommune
  • Måling av vannivå i infiltrasjonssandfang ved demonstrasjonanlegg i Sandnes
  • Måling av vannivå i renseanlegg for vegvann i Sandnes kommune

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om løsningene og erfaringer fra referanseprosjektene.