Kvalitet var den «røde tråden» for høstkonferansen til NKFs avdeling i Rogaland.

Konferansen startet med en presentasjon av RIFs rapport «State of the Nation», som er RIFs beskrivelse av tilstanden på offentlige bygg og anlegg. Dette ble fulgt opp med et innlegg av Leidulf Skjørestad, direktør for Bymiljø og utbygging i Stavanger kommune, som fortalte hva Stavanger kommune gjør for å forhindre at kommunens bygg og infrastruktur scorer som i elendighetsbeskrivelsen fra RIF.

En ekstra utfordring

– Disse temaene er høyaktuelle og var avklart tidlig. Med det generelle etterslepet vi allerede har innen vedlikehold av bygg og øvrig infrastruktur, så kommer klimaendringene som en ekstra utfordring til anlegg i forfall. Derfor er det viktig å få vite hvilke muligheter som finnes og hva vi kan arbeide med for å dempe effekten I underkant av 40 engasjerte deltakere lyttet til foredraget om helhetlige overvannsløsninger, i regi av Storm Aqua.av et klima som blir varmere, våtere og villere. Derfor ønsket vi et innlegg fra Storm Aqua. I den forbindelse ble det også riktig å besøke testfeltet på Multiblokk, forklarer Svein Håkon Høyvik, som er styreleder i Norsk Kommunalteknisk Forening, avdeling Rogaland.

Også omvisning

Konferansen var lagt til Quality Hotel Residence i Sandnes. Etter innledende foredrag reiste deltakerne i samlet flokk til Multiblokk, hvor daglig leder i Storm Aqua, Per Møller Pedersen, viste om på testfeltet. Konferansen ble avsluttet på hotellet igjen, med foredraget «Blir det bedre bygg med BREEAM» ved Åsta Vaaland Veen i NITRAS- gruppen.


Where it drops

– En del av utfordringene vi må vente oss når det gjelder bygg og øvrig infrastruktur, er hvordan klimaet utvikler seg og hva vi kan gjøre med det. Derfor har vi invitert Storm Aqua hit, sa Svein Håkon Høyvik da han introduserte Per Møller Pedersen for konferansedeltakerne.

Per Møller Pedersen under foredraget han holdt på høstkonferansen til NKFs avdeling i Rogaland i oktober. Storm Aqua tar utgangspunkt i at de nye utfordringene vi står overfor krever en ny og helhetlig tilnærming til overvannshåndteringen.

– Tradisjonelle løsninger handler enkelt sagt ofte om å samle opp vann fra en tett overflate, lede det inn i et rørsystem og frakte det videre. Andre metoder er mer utfordrende, blant annet fordi vi må forholde oss til flere faktorer, forklarte Møller Pedersen.

Løsningene han beskrev bygger blant annet på «Stop the water where it drops», og det grunnleggende er, ifølge ham, å «forstå vannets veier».

LOD i praksis

I sitt foredrag viste Per Møller Pedersen eksempler fra anlegg hvor en med utgangspunkt i 1: Hvordan beveger vannet seg på overflaten? 2: Hva skjer mellom overflaten og grunnvannsspeilet? og 3: Hvordan oppfører grunnvannsspeilet seg?, har etablert løsninger for overvanns-håndtering hvor det ikke ledes vann ut til kommunalt nett.

Under omvisningen på testfeltet demonstrerte den daglige lederen av Storm Aqua dusjanlegget hvor et avgrenset område, belagt med permeabel industristein, utsettes for vannmengder som tilsvarer 20-års nedbørsmengde. Det permeable dekket svelget unna alt.

I etterkant gikk diskusjonen livlig blant deltakerne, som også stilte flere spørsmål underveis.


Fra venstre Per Helge Ollestad og Jon Halvar Eiane, begge fra Dimensjon Rådgivning, ble fasinert av dusjanlegget på testfeltet.