Arrangementet, som i hovedsak gjennomføres på Hotel Residence, arrangeres av Skjæveland, Multiblokk og Storm Aqua og ledes av ordstyrer og sivilingeniør Christen Ræstad.

Torsdag 25. august

Introduksjon og bakgrunn
08.30-08.45 Velkomst og praktisk informasjon ved ordstyrer og sivilingeniør Christen Ræstad, eget firma.
08.45-09.00 Velkommen til Sandnes kommune, ved varaordfører Pål Morten Borgli, Sandnes kommune.
09.00-09.20 Vann som en utfordring og en ressurs v/ daglig leder Sjur Paulsen, Doublethink.
09.20-09.40 NOU 2015:16 «Overvann i byer og tettsteder», Fra ord til handling ved Lovutviklingsmedlem og plan- og utbyggingssjef Jan Stenersen, Tromsø kommune.
09.40-10.00 Tilbakeblikk fra fremtiden; viktige hendelser og utviklingstrekk 2016-2030 ved sivilingeniør Christen Ræstad, eget firma.

10.00-10.10 Kaffe og drøs.
10.30-10.50 Klima 2050 ved seniorforsker og leder for satsningsområdet overvannshåndtering i Klima 2050, Edvard Sivertsen SINTEF Byggforsk.
10.50-11.10 Et helhetlig perspektiv på praktisk overvannshåndtering ved daglig leder Per Møller-Pedersen, Storm Aqua.

Vannets vei
11.10-11.30 Detaljkartlegging i 3D av avrenningsmønster på Forus ved Cowi.

11.30-12.30 Lunsj og utstilling.

Blågrønne løsninger
12.30-12.50 Plantedesign i blå-grønne løsninger ved stasjonsleder Arne Sæbø, NIBIO Særheim.
12.50-13.10 Rensing av overvann ved hjelp av regnbed, ved dr. Ing. Vann og Miljø Kim Paus, Asplan Viak.

Permeable dekker
13.10-13.30 Erfaringer fra legging og bruk av permeable dekker ved daglig leder Stine Lintho Lippestad, Lintho Steinmiljø.
13.30-13.50 Funksjon og resultater fra test- og demonstrasjonsfeltet ved mastergradsstudent Jens Trandem, NTNU.
13.50-14.10 Kaffe og drøs.

Infiltrasjonssystemer
14.10-14.30 Hva skal vi dimensjonere rør og flomveier for i fremtiden, og hvordan gjør vi det? Ved førsteamanuensis Tone Muthanna, NTNU.
14.30-14.50 Funksjon og resultater fra infiltrasjon i veisegment i Vagleskogveien ved mastergradsstudent Jens Trandem, NTNU og daglig leder Per Møller-Pedersen, Storm Aqua.
14.50-15.10 Styrt infiltrasjon på Foss Eikeland, ved sivilingeniør Stian Omdal, COWI.

Avrunding av dagen
15.10-15.30 Helhetsperspektiver; en reise til eksempler jorden rundt  ved sivilingeniør Erling Holm, eget firma.
15.30-16.30 Sandwich-to-go og pause.
16.30-18.00 Introduksjon av prosjekter i Sandnes ved spesialrådgiver Odd Arne Vagle, Sandnes kommune med etterfølgende befaring i Sandnes Sentrum (Bystasjonen, Langgate og Havneparken).
18.00-18.15 Busstur til Multiblokk, sør for Sandnes sentrum.
18.15-19.15 Omvisning på test- og demonstrasjonsfeltet, samt i produksjonen.
19.15-22.00 Aftenarrangement i telt på testfeltet.

Program for fredag 26. august

Fordrøyning og flomveier
08.30-08.50 Utfordringer og erfaringer fra 10 års bruk av fordrøyningsmagasin, ved produktsjef Geir Sogge Johnsen, Basal.
08.50-09.10 Innarbeidelse av gode flomveier i arkitektur ved sivilingeniør Erling Holm, eget firma.

Overvannets vannkvalitet – Utslippskrav og rensing
09.10-09.30 Vannkvalitet i overvann fra veger, ved amanuensis Jon Arne Engan NMBU.
09.30-09.50 Rensing og gjenbruk av forurenset veivann, ved produktsjef Geir Sogge Johnsen, Basal.
09.50-10.10 Kaffe og drøs.

Drift og vedlikehold
10.10-10.30 Arktisk tilpasning og behov for nytenking, ved universitetslektor Godecke-Tobias Blechen, Luleå tekniska universitet.
10.30-10.50 Drift og vedlikehold av permeable dekker og infiltrasjonssystemer, ved daglig leder Per Møller-Pedersen, Storm Aqua.

Utfordringer og helhetlig tenking fremover
10.50-11.10 Fra planlegging og utbygging til drift, vedlikehold og fornyelse – behov for bærekraftige løsninger og samspill, ved sivilingeniør Christen Ræstad, eget firma.
11.10-11.40 Hvor går vi nå? En avsluttende debatt med Odd Arne Vagle fra Sandnes kommune, Aage Gjesdal fra Skjæveland/Storm Aqua og Per Møller-Pedersen fra Storm Aqua. Ledet av Christen Ræstad.
11.40-11.50 Oppsummering og takk for disse dagene, ved Aage Gjesdal.
11.50 Lunsj.
13.00-15.00 Befaring til aktuelle eksempler for spesielt interesserte eller eventuelt bedriftsbesøk dersom det er interesse for dette.