Regnbed er nedsenkninger i terrenget, gjerne i forbindelse med en vei, gårdsplass eller parkeringsområde, hvor en leder overvann. Regnbed kan være prefabrikerte betongelement, eller etableres som forsenkninger.

I regnbedet planter en vegetasjon som tåler den lokale forurensningen og klimaet, og så vil vegetasjonen bidra til å fordrøye, rense og infiltrere overvannet. Overskytende nedbør kan eventuelt ledes til ekstern fordrøyning, for eksempel i en ifs-kum.

Regnbed er ikke en transportkanal for overvann, men et område hvor overvannet kan samles for naturlig infiltrasjon og fordampning.

Regnbed kan ha et vegetativt artsmangfold og bidra til å opprettholde grunnvannstanden. Ufordringen er at noen planter lett utkonkurrerer andre, kapasitetsproblemer ved styrtregn, samt andre drifts- og vedlikeholdsproblemer. Derfor må disse dimensjoneres og prosjekteres riktig.

Som en del av vår pakke for helhetlige, effektive og trygge overvannsløsninger tilbyr Storm Aqua bistand til utforming av regnbed.

I denne artikkelen beskrives et prosjekt hvor regnbed av prefabrikerte betongelement vil rense og tidsforsinke veivann.


Referanser

Regnbed. Flomdemping i små urbane nedbørsfelt. Faktaark versjon 1.0 april 2013 (last ned dokumentet)

Forslag til dimensjonering og utforming av regnbed for norske forhold. Artikkel i VANN nr 1/2013 (last ned dokumentet)

Regnbed som tiltak for overvannshåndtering i småhusbebyggelse. Mastergradsoppgave 2012, UMB (last ned dokumentet)